• +976 88116648
  • +976 88106648
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
НУУЦ КАМЕР - ЧАГНАХ ТӨХӨӨРӨМЖ ИЛРҮҮЛЭГЧ 

Нууц камер - Чагнах төхөөрөмж илрүүлэгч

Сайжруулсан эх биетэй мэргэжлийн BH-02 төхөөрөмжийн шинэчлэгдсэн хувилбар. Ажлын давтамжийн маш өргөн цар хүрээ, суурилагдсан GSM- шүүгч зэрэг нь түүгээр аливаа тагнах төхрөөмжийг маш үр ашигтай илрүүлэх бололцоог олгодог.

Тус загвар нь өндөр мэдрэмтгий чанартай ба өргөн (48 дБ) динамик цар хүрээтэй юм. Ажлын давтамжийн цар хүрээ нь 30-4500Мгц байна.

Rapid загвар нь өөртөө GSM- шүүгч агуулж байдаг ба энэ нь түүнд эрчимтэй радио саадын нөхцөлд ч үр ашигтай ажиллах бололцоог олгодог. Мөн түүнчлэн тус багаж нь ажлын 3 горимтой.

Тоон/аналог, чагнах төхөөрөмжийг хайх, хамгаалалт болон аналог төхөөрөмжийг гаргаж буй дуу авиагаар нь олох. Талбайн тоон илрүүлэгч “Bug Hunter Professional BH-02 Rapid” нь утасгүй чагнах төхрөөмж, радиомикрофон, нууц утасгүй видеокамерууд, раци, ажиллаж байгаа гар утас, үүрэн холбоог дарагч зэрэг радио дамжуулах төхрөөмжүүдийн ойрын зонд илрүүлэх зөөврийн хэрэгсэл юм.

“Bug Hunter Professional BH-01” болон “Bug Hunter Professional BH-02” гэсэн урьдын загваруудаас ялгаатай нь тэрээр давтамжийг нэмэгдүүлсэн цар хүрээ (30-4500Мгц) гэсэн том давуу талтай юм. Энэ нь төхөөрөмжийн илрүүлж байгаа чагнах төхөөрөмжүүдийн хүрээг тэлэх бололцоо олгодог.
Үзүүлэлт
Ажлын давтамжийн цар хүрээ
30-4500 МГц
Мэдрэмтгий чанар (925-960 ба 1805-1880Мгц давтамж орохгүй)
50 мВ/м-ээс багагүй
Динамик цар хүрээ
48 дБ-ээс багагүй
Ажлын горимууд
  • Чагнах төхөөрөмж хайх
  • Хамгаалалт
  • Аналог төхөөрөмжийг олох
Радио эфир тайван байгаа үед чагнах төхөөрөмжийг илрүүлэх зай

5-аас доошгүй метр

Тэжээл 2 ширхэг "ААА" хуруу зай
Хэрэглэх хамгийн дээд чадал 0,06 Вт-аас илүүгүй
Ажлын хэм -10 - +40с
Гаднах хэмжээ 105х58х18,5 мм
Жин (тэжээлийн зайтай хамт) 90г
Үзүүлэлт
Ажлын давтамжийн цар хүрээ
30-4500 МГц
Мэдрэмтгий чанар (925-960 ба 1805-1880Мгц давтамж орохгүй)
50 мВ/м-ээс багагүй
Динамик цар хүрээ
48 дБ-ээс багагүй
Ажлын горимууд
  • Чагнах төхөөрөмж хайх
  • Хамгаалалт
  • Аналог төхөөрөмжийг олох
Радио эфир тайван байгаа үед чагнах төхөөрөмжийг илрүүлэх зай

5-аас доошгүй метр

Тэжээл 2 ширхэг "ААА" хуруу зай
Хэрэглэх хамгийн дээд чадал 0,06 Вт-аас илүүгүй
Ажлын хэм -10 - +40с
Гаднах хэмжээ 105х58х18,5 мм
Жин (тэжээлийн зайтай хамт) 90г
Edit Page
© 2022 Nano Planet LLC